di l'y và di tác

V trí: >> Nhà >> di l'y và di tác
u dim ca hp tác
 • Professional factory, delivered on time● Nhà máy chuyên nghip, giao hàng dúng hnHn 15.000 ㎡ xng sn xut, dc trang b máy tin, máy phay, máy khoan xuyên t^am, máy ct, máy ct, máy ct plasma, máy un và các thit b sn xut tiên tin khác, theo bn v d c tính hp l'y thi gian sn xut, lp lch trình giai don, kim soát cht ch tin d sn xut d dm bo giao hàng dúng hn!
 • Customize on demand and provide technical solutions● Tùy chnh theo yêu cu và cung cp các gii pháp k thutVi di ng~u k thut vi hn 10 nam kinh nghim phong phú, chúng t^oi có th cung cp t vn k thut chuyên nghip da trên các tính nang sn phm, kích thc, dc dim, v.v.bn cung cp; s dng phn mm thit k ba chiu d nghiên cu và thit k phát trin m^o phng, và d~a giành dc 13 bng sáng ch quc gia và cung cp các gii pháp k thut dc quyn d dt dc tùy chnh dc cá nh^an hóa.
 • Free samples, thoughtful after-sales● Mu min phí, sau bán hàng chu dáoD dm bo hiu qu ca các gii pháp k thut, DiSA V^o Tích cung cp dch v mu min phí ca ph^oi phun cát; dng thi, máy mi cung cp dch v lp dt và vn hành min phí, gi hình nh cài dt và cung cp dch v ti ch khi cn thit; liên kt sau bán hàng cung cp hng dn k thut toàn din và dch v khách hàng sau bán hàng dc quyn Phn hi kp thi và cung cp dch v kp thi hn.
H tr dch v
 • H tr th trngH tr th trngD giúp khách hàng phát trin th trng, mi thc mc ca khách hàng trong khu vc du dc bàn giao cho khách hàng d bán hàng, bo v th trng dc thc hin nghiêm ngt, h thng giá dc ci thin và li ích ca di tác dc bo v.
 • H tr qung cáoH tr qung cáoH tr c^ong khai phong phú, dy d và da dng, các chng trình h tr c^ong khai khác nhau dc cung cp theo doanh s bán hàng ca khách hàng khác nhau và hp tác c^ong khai mng tt hn d giúp khách hàng nhanh chóng bán hàng và kim li nhun.
 • H tr k thutH tr k thutCác dch v k thut dc kt ni trong toàn b quá trình và các gii pháp dc cá nh^an hóa dc cung cp cho các trang web ng dng c th trong các ngành c^ong nghip khác nhau.Các k s cung cp h tr trc tuyn min phí d cài dt hoc g li thit b.
 • H tr dch vH tr dch vDáp ng 7X24 gi, toàn b máy dc dm bo trong 1 nam, ngoi tr phn t b lc; nu có vn d v cht lng trong vòng 7 ngày, nó s dc tr li và thay th, và dch v bo hành s dc cung cp nu có li trong thi gian bo hành.
Quy trình hp tác
Quy trình hp tác
 • 01T vn và dàm phán các l~inh vc hp tác
 • 02Xác dnh khu vc di l'y ph^an phi và k'y hp dng
 • 03Xác dnh danh mc và s lng l^o hàng, ghi li và dang k'y khu vc th trng
 • 04Chính sách bo v th trng, t chi báo giá cho bên th ba
 • 05Tt c các cuc tham vn hp tác khu vc dc bàn giao cho các di l'y

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部