diu khon v quyn riêng t

Diu khon v Quyn riêng t

Chính sách An toàn và Bo mt này m^o t các quyn riêng t ca bn liên quan dn vic chúng t^oi thu thp, s dng, lu tr, chia s và bo v th^ong tin cá nh^an ca bn.Nó áp dng cho trang web ca chúng t^oi và tt c các trang web, ng dng, dch v và c^ong c liên quan bt k bn truy cp hoc s dng chúng nh th nào.

Thu thp th^ong tin cá nh^an


Th^ong tin An toàn Giao th^ong Trung Quc thu thp t dng:Khi bn truy cp trang web An toàn Giao th^ong Trung Quc, chúng t^oi thu thp th^ong tin dc gi cho chúng t^oi bng máy tính, din thoi di dng hoc thit b truy cp khác ca bn.Th^ong tin dc gi cho chúng t^oi bao gm nhng kh^ong gii hn nhng diu sau:d liu v các trang bn truy cp, da ch IP máy tính, ID thit b hoc m~a dnh danh duy nht, loi thit b, th^ong tin v trí da l'y, th^ong tin máy tính và kt ni, th^ong tin mng di dng, thng kê v lt xem trang, lu lng truy cp dn và di t các trang web, URL gii thiu, d liu qung cáo và d liu nht k'y web tiêu chun và các th^ong tin khác.An toàn Giao th^ong Trung Quc c~ung thu thp th^ong tin n danh th^ong qua vic chúng t^oi s dng cookie và dèn hiu web.

Th^ong tin t các ngun khác:Bn có th chn cung cp cho chúng t^oi quyn truy cp vào mt s th^ong tin cá nh^an dc lu tr bi các bên th ba nh các trang web truyn th^ong x~a hi (ví d:Facebook và Twitter).Th^ong tin An toàn Giao th^ong Trung Quc có th nhn dc khác nhau tùy theo trang web và dc kim soát bi trang web dó.Bn dng 'y rng chúng t^oi có th thu thp, lu tr và s dng th^ong tin này theo Tuyên b v Quyn riêng t này.

S dng Th^ong tin Cá nh^an ca Bn:

An toàn Giao th^ong Trung Quc thu thp và s dng th^ong tin cá nh^an ca bn d vn hành và ci thin các trang web và dch v ca mình.Nhng mc dích s dng này bao gm cung cp cho bn dch v khách hàng hiu qu hn; làm cho các trang web hoc dch v d s dng hn bng cách loi b nhu cu bn liên tc nhp cùng mt th^ong tin; thc hin nghiên cu và ph^an tích nhm ci thin sn phm, dch v và c^ong ngh ca chúng t^oi; và hin th ni dung và qung cáo dc tùy chnh theo s thích và s thích ca bn.

An toàn Giao th^ong Trung Quc c~ung s dng th^ong tin cá nh^an ca bn d liên lc vi bn.Chúng t^oi có th gi mt s th^ong tin liên lc dch v bt buc nht dnh nh th chào mng, nhc nh thanh toán, th^ong tin v các vn d dch v k thut và th^ong báo bo mt.Ngoài ra, vi s cho phép ca bn, An toàn Giao th^ong Trung Quc d^oi khi c~ung có th gi cho bn kho sát sn phm hoc gi th qung cáo d th^ong báo cho bn v các sn phm hoc dch v khác có sn t chúng t^oi và các chi nhánh ca chúng t^oi và/hoc chia s th^ong tin cá nh^an ca bn vi các di tác ca chúng t^oi d h có th gi cho bn th^ong tin v sn phm và dch v ca h.Bn có th chn kh^ong nhn bn tin hoc e-mail qung cáo bt c lúc nào bng cách s dng biu mu web này hoc bng cách làm theo các bc nh dc m^o t trong bn tin hoc e-mail qung cáo tng ng.

An toàn giao th^ong Trung Quc s dng Cookie và các c^ong ngh tng t nh th nào

Khi bn truy cp trang web ca chúng t^oi, An toàn Giao th^ong Trung Quc có th dt các tp d liu nh trên máy tính hoc thit b khác ca bn.Các tp d liu này có th là cookie, th pixel, "Cookie Flash" hoc b nh cc b khác do trình duyt hoc các ng dng liên quan ca bn cung cp (gi chung là "Cookie").Chúng t^oi s dng các c^ong ngh này d nhn ra bn là khách hàng; tùy chnh PayPal v, ni dung và qung cáo; do lng hiu qu qung cáo; giúp dm bo rng bo mt tài khon ca bn kh^ong b x^am phm; gim thiu ri ro và ngan chn gian ln; và d thúc dy s tin tng và an toàn trên các trang web ca chúng t^oi.

Bn có th t do t chi Cookie ca chúng t^oi nu trình duyt hoc tin ích b sung trình duyt ca bn cho phép, tr khi Cookie ca chúng t^oi dc yêu cu d ngan chn gian ln hoc dm bo tính bo mt ca các trang web chúng t^oi kim soát.Tuy nhiên, vic t chi Cookie ca chúng t^oi có th can thip vào vic bn s dng trang web ca chúng t^oi.

An toàn giao th^ong Trung Quc bo v và lu tr th^ong tin cá nh^an nh th nào

Trong sut chính sách này, An toàn Giao th^ong Trung Quc s dng thut ng "th^ong tin cá nh^an" d m^o t th^ong tin có th dc liên kt vi mt ngi c th và có th dc s dng d xác dnh ngi dó.Chúng t^oi kh^ong xem xét th^ong tin cá nh^an bao gm th^ong tin d~a dc n danh d nó kh^ong xác dnh mt ngi dùng c th.

China Traffic Safety lu tr và x l'y th^ong tin cá nh^an ca bn trên máy tính ca chúng t^oi Bc M, Ch^au 'A, Ch^au ^Au và các ni khác trên th gii ni dt các c s ca chúng t^oi.An toàn Giao th^ong Trung Quc bo v th^ong tin ca bn bng các bin pháp bo mt vt l'y, k thut và hành chính d gim nguy c mt mát, lm dng, truy cp trái phép, tit l và thay di.Mt s bin pháp bo v chúng t^oi s dng là tng la và m~a hóa d liu, kim soát truy cp vt l'y vào trung t^am d liu ca chúng t^oi và kim soát y quyn truy cp th^ong tin.

Làm th nào bn có th liên h vi chúng t^oi v các c^au hi v quyn riêng t

Nu bn có c^au hi hoc thc mc liên quan dn chính sách này, bn có th liên h vi chúng t^oi bng cách:

Email:info@tsblasting.com

Din thoi:0086-519-85514586

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部