Máy n di dng

ni n kh^ong khí

DISA chuyên v ni n khí nén cm tay dc s dng d làm sch, kim soát an mòn và chun b b mt.Dòng sn phm DISA bao gm máy n tiêu chun, vòi phun v n, khp ni, ng, mt n n, h thng an toàn và thoi mái ca ngi vn hành, và các c^ong c n dc bit.

Sn phm M^o t

DISA chuyên v ni n khí nén cm tay dc s dng d làm sch, kim soát an mòn và chun b b mt.Dòng sn phm DISA bao gm máy n tiêu chun, vòi phun v n, khp ni, ng, mt n n, h thng an toàn và thoi mái ca ngi vn hành, và các c^ong c n dc bit.

Bình áp lc duy trì áp sut cho dn khi gim áp bng tay.Gi ni di áp sut kh^ong di giúp gim s dng kh^ong khí và hao mòn khi lng ln trên máy nén khí, chi phí phng tin truyn th^ong c~ung dc chng minh là di xung.Ni n này th^an thin vi ngi dùng và kh^ong tn kém d duy trì và vn hành.

Ni phun khí là l'y tng cho các c^ong vic làm sch v n nh hn.Dc s dng rng r~ai trong ngành c^ong nghip ^o t^o và trong mt s ng dng c^ong nghip.H thng làm sch v n hiu sut cao, linh hot giúp loi b ^o nhim, an mòn, quy m^o nhà máy và lp ph t hu ht các b mt.To ra mt kt cu b mt dng du, và to ra mt cu hình b mt d tang liên kt cho lp ph.

Sn phm Cu trúc

M^o t hot dng: Ngi vn hành diu khin n mìn t tay cm diu khin t xa ti vòi phun.Nhn tay cm bt du n mìn; phát hành nó ngng n mìn.Máy n cha cht mài mòn và do nó vào lung khí nén.

air blast pot

Sn phm Li th

Mt h thng khép kín th^ong thng dc thit k cho ngành khc/chm khc thy tinh cho phép ngi vn hành có quyn kim soát bt/tt nhanh chóng ti vòi phun.

Van, dng ng và ph kin cht lng c^ong nghip dc thit k d ti da hóa lung kh^ong khí và gim thiu nang lng cn thit d vn hành h thng.

Van mài mòn duy trì dòng phng tin trn tru, nht quán, có th diu chnh.

Mt n dc phê duyt vi h thng treo thoi mái cho m~u bo him Blast.

Máy n cht lng c^ong nghip cm tay mt ngi dc sn xut.

Ngh nghip kh^ong gian nh

Sn phm Tham s
M^o hình ^Am lng (L) Kích thc b Nhn xét
Dng kính (mm) Chiu cao(mm) Trng lng (kg)
DISA-500-1 200L 500 1150 125 Hng dn s dng (khí nén) vi3 bánh xe
DISA-600-1 300L 600 1350 150 Hng dn s dng (khí nén) vi 2 bánh xe
DISA-800-1 500L 800 1550 250 Hng dn s dng (khí nén)
DISA-900-1 900L 900 1850 450 Hng dn s dng (khí nén)
DISA-900-2 900L 900 1850 450 Hng dn s dng (khí nén) with 2 guns
DISA-900-2R 1000L 900 2200 500 Hng dn s dng (khí nén) with 2 guns
DISA-1600-4 3000L 1500 2600 800 Hng dn s dng (khí nén) with 4 guns
Yêu cu di vi hot dngcho hot dng

1. Làm sch, kh^o, nén khí có th tích d d duy trì áp sut mong mun ti vòi phun.
2. Ti thiu 100 psi (7 bar) là cn thit d dóng van bt lên và diu áp máy n. H thng diu khin t xa cn thit làm gián don n mìn nu ngi vn hành mt kim soát vòi phun khi máy n dc diu áp.
3. Cung cp kh^ong khí th tt, phù hp vi v n, ng làm vic, thính giác và bo v mt.
4. Phng tin n mài mòn dc sn xut dc bit cho n mài mòn và thích hp cho ng dng ca bn.

Contacts

disablasting@gmail.comdisablasting@gmail.com

189 2861 51320086-519-85514586

addressNo.19 of Chuangsheng Road, Changzhou City, Jiangsu Province 213104, China

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部