Phòng Sand Blast

phòng phun cát

Phòng phun cát DISA dc x^ay dng d dm bo mc sn xut ti u nht vi bo trì thp.Các phòng phun cát ca chúng t^oi dc thit k dc bit d dáp ng nhu cu n mìn ca bn.

Sn phm M^o t

Phòng phun cát (gian hàng phun cát) là mt thit b hoàn chnh có th dc s dng d phun cát các vt th có hình dng và kích c khác nhau.Di vi quá trình này, nó có th dc s dng hoc mài mòn kim loi hoc khoáng cht.

DISA sn xut mt lot các phòng phun cát trong mt lot các cu hình cho tt c các loi hot dng làm sch, peening và hoàn thin.Dòng sn phm bao gm v phòng phun cát, h thng n mìn, h thng thu hi mài mòn và h thng thu gom bi.

Vn chuyn ph^oi trong phòng n thng dc thc hin bng xe n^ang hoc trên xe dy, thng là trên dng ray.Quá trình phun cát dc thc hin bng súng ngn phun cát, dc ch do bi c^ong nh^an trên b mt ph^oi.Súng ngn phun cát dc kt ni bng ng phun cát vi bình áp lc, t dó cht mài mòn di kèm vi khí nén tc d cao.

Trong quá trình phun cát, c^ong nh^an phi dc bo v dy d bng qun áo bo h, gang tay chng li tác dng ca m~u bo him dc bit mài mòn và bi d bo v du.

sand blasting room

Sn phm Cu trúc

V phòng phun cát dc bo v bng cao su.H thng làm sch và tr li mài mòn liên tc có th có bang ti trc vít hoc bang ti co dc áp dng cho toàn b b mt bung n mìn hoc ch mt phn ca nó.Các nn tng khác nhau d làm vic trên d cao, các thit b d quay di tng dc x l'y xoay xung quanh trc dc và các thit b hút mài mòn mang li hiu qu làm vic cao.

sand blasting room

Phn Gii thiu
  • Th^an phòng:Kt cu thép nhTh^an phòng:Kt cu thép nh
  • LcLc
  • Bo v nhà:Cao su chng mài mònBo v nhà:Cao su chng mài mòn
Sn phm Li th

Kh^ong có hn ch v thi tit.N bt c lúc nào, bt c ngày nào.

Mc d sn xut cao.

Gim chi phí phng tin truyn th^ong t các h thng phc hi phng tin tái ch.

M^oi trng làm vic dc kim soát và ánh sáng dc bit cho cht lng c^ong vic nht quán.

M^oi trng làm vic rt sch s, cha bi.

Sn phm Tính nang

· Ca xoay bên ngoài (2).
· Mt cánh ca ngi dàn ^ong bên ngoài vi b cht ca hng nng vi tin do và ca s xem an toàn nm hai bên ca phòng phun cát.
· chi phí vn hành thp, tit kim nang lng.
· ng mài mòn tái ch hình ch nht làm cho mài mòn có th di qua ng mt cách trn tru và thành c^ong.
· 'Ap dng h thng tái ch mài mòn khí nén vi t l tht bi thp, bo trì min phí. Nó có th làm gim thi gian bo trì và thit hi.
· 'Ap dng c^ong ngh loi sàn t ong, nó kh^ong cn h phc tp hoc kh^ong có h, chi phí thp và chu k`y x^ay dng ngn.
· Cu trúc dn gin, toàn b h thng diu khin lng vào nhau, bo trì thun tin.
· Các b phn mc chính tiêu chun, d thay th, tránh bo trì phc tp.
· Lng kh^ong khí t trên xung và khí thi t phía di, nó là mt loi bi làm sch tuyt vi. Bi lu^on ri vào ng thu bi. Nó có th gi tm nhìn cao trong phòng. Hot dng m^oi trng tt có th dm bo cht lng và hiu qu phun cát, dng thi, nó có th bo v ngi lao dng.

Sn phm Hin th

Gian hàng phun cát 5-5-4m kh^ong có nn h, sàn tái ch mài mòn khí nén hoàn toàn, s dng ht thy tinh.

sand blasting room

Gian hàng phun cát 13-6-6m, cn có nn móng h, sàn tái ch mài mòn hoàn toàn, s dng ht gm.

sand blasting room

Bung phun cát 18-6-5m, cn có nn móng h, bang ti vít hoàn toàn tái ch sàn, s dng d^ay ct thép.

sand blasting room

Video sn phm

Contacts

disablasting@gmail.comdisablasting@gmail.com

189 2861 51320086-519-85514586

addressNo.19 of Chuangsheng Road, Changzhou City, Jiangsu Province 213104, China

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部