Tin tc

——Apr 09, 2021Vic diu chnh góc ca máy n súng là rt quan trng

Góc n ca bánh xe n nên dc diu tra và diu chnh theo thi gian. Bánh xe n cung cp mt quy tc dc bit, có th kim soát hng ca nó trong quy hoch. Ví d, bánh xe di cùng trong máy n súng, hng ném tt hn d ném t di lên, ca s lng diu khin nên dc dnh hng sang mt bên.

Cu trúc ca máy n súng rt phc tp, nu s dng kh^ong có tác dng, s g^ay thit hi cho máy. Vì vy, bn cn phi r~o ràng v cách bn có th vn hành máy vi các tiêu chun an toàn. Trc ht, nó nên dc bo v và duy trì thng xuyên. Th hai, mt s b phn nên dc thay th dúng hn. Nu dt dc các dim trên, máy có th dc s dng liên tc.

Impeller là phn chính ca máy n súng. D chính xác ca v trí ca cánh qut nh hng trc tip dn c^ong vic bình thng ca máy. Vic diu khin thit b n súng nên cn thn rng dnh hng ca v n dnh hng nên dc làm sch trong mnh làm vic d dn có th dc che ph hoàn toàn, nu kh^ong nó s nh hng dn hiu qu làm sch.

Shot Blasting Machine

V^o Tích DISA n mìn C^ong ty TNHH là mt doanh nghip c^ong ngh cao dành riêng cho vic phát trin c^ong ngh x l'y b mt và thit b x l'y b mt trong mt thi gian dài.D^ay là mt doanh nghip thc th c^ong ngh cao chuyên nghiên cu, thit k, sn xut, ch bin và thng mi phun cát (n mìn) và thit b n mìn.

Bài vit liên quan

1 b cáp t dng phun cát máy xut khu sang Vit Nam

1 b máy phun cát t dng d làm sch cáp nh^om dc giao dn Vit Nam.Thipha Cable dc thành lp vào nam 1987 và d~a phát trin trong gn 30 nam.

Mar 22, 2021

Máy phun cát kh^ong khí d~a dc lp dt ti Malaysia

Nó là mt máy n t dng tit kim nang lng dc thit k và phát trin dc lp bi c^ong ty chúng t^oi cho v din thoi di dng, bng diu khin máy tính xách tay và các sn phm din t khác.

Mar 22, 2021

Q3210 Tumble Blast Machine Hoàn thành chp nhn ti V^o Tích

Máy n tumble dc trang b bang ti cao su v^o tn mang dn cho bn s quay nh nhàng ca các b phn dc bn n.

Mar 22, 2021

Ch d pin ca ng du Máy n cát t dng dc lp dt ti HSC

Ch d pin ca ng du máy n cát t dng d~a dc lp dt và g li thành c^ong ti nhà máy ca HSC.

Mar 22, 2021

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部