Tin tc

——Apr 09, 2021Thit b phun ch^an kh^ong là gì?

Thit b n ch^an kh^ong ch yu bao gm sáu phn sau: dng c, b lc kh^ong khí, th^an máy thi, bung kh^ong khí, d, vòi nh git. Thit b n ch^an kh^ong dc vn hành lch t^am bi r^oto thiên v trong xi lanh và s thay di th tích gia các li dao trong r~anh r^oto hút, nén và x kh^ong khí. Trong hot dng, chênh lch áp sut ca máy thi dc s dng d t dng gi cht b^oi trn dn vòi nh git, nh git vào xi lanh d gim ma sát và ting n, và gi cho khí trong xi lanh kh^ong chy tr li. Thit b n ch^an kh^ong này còn dc gi là máy thi vane.

thit b n ch^an kh^ong

Thit b n ch^an kh^ong là mt máy thi hot dng th tích vì cánh qut chy trong máy mà kh^ong có ma sát và kh^ong yêu cu b^oi trn. Khi s dng, dòng chy thay di rt ít khi áp sut thay di. Nhng dòng chy thay di theo tc d. Do dó, vic la chn áp sut là rng, và vic la chn dòng chy có th dt dc bng cách chn tc d. Cu trúc ca thit b n ch^an kh^ong xác dnh rng mt ma sát c hc ca nó là rt nh. Bi vì ch có cp trc và bánh rang có tip xúc c hc trên la chn vt liu, r^oto, v và vòng bánh rang có d d bn c hc. Hot dng an toàn và tui th l^au dài là mt tính nang chính ca các sn phm máy thi.

V^o Tích DISA n mìn C^ong ty TNHH là mt doanh nghip c^ong ngh cao dành riêng cho vic phát trin c^ong ngh x l'y b mt và thit b x l'y b mt trong mt thi gian dài.D^ay là mt doanh nghip thc th c^ong ngh cao chuyên nghiên cu, thit k, sn xut, ch bin và thng mi phun cát (n mìn) và thit b n mìn.

Bài vit liên quan

1 b cáp t dng phun cát máy xut khu sang Vit Nam

1 b máy phun cát t dng d làm sch cáp nh^om dc giao dn Vit Nam.Thipha Cable dc thành lp vào nam 1987 và d~a phát trin trong gn 30 nam.

Mar 22, 2021

Máy phun cát kh^ong khí d~a dc lp dt ti Malaysia

Nó là mt máy n t dng tit kim nang lng dc thit k và phát trin dc lp bi c^ong ty chúng t^oi cho v din thoi di dng, bng diu khin máy tính xách tay và các sn phm din t khác.

Mar 22, 2021

Q3210 Tumble Blast Machine Hoàn thành chp nhn ti V^o Tích

Máy n tumble dc trang b bang ti cao su v^o tn mang dn cho bn s quay nh nhàng ca các b phn dc bn n.

Mar 22, 2021

Ch d pin ca ng du Máy n cát t dng dc lp dt ti HSC

Ch d pin ca ng du máy n cát t dng d~a dc lp dt và g li thành c^ong ti nhà máy ca HSC.

Mar 22, 2021

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部