Tin tc

——Apr 09, 2021ng dng c bn ca móc treo bn máy n mìn

Máy n súng móc treo là mt thit b dúc s dng dn tc d cao dc ném bi máy n mìn d làm sch hoc cng c b mt dúc. Máy phun bn có th dng thi thc hin chà nhám, loi b l~oi và làm sch dúc. Mt s khu vc còn dc gi là máy phun cát và máy phun cát.

Máy n hanger này là mt k thut x l'y ném qu bóng thép grit thép tc d cao bng cách n mìn tác dng lên b mt ca các vt th vt liu. So vi các c^ong ngh x l'y b mt khác, nó nhanh hn, hiu qu hn và có th dc gi li mt phn hoc dóng du sau quá trình dúc. Dng thi, máy n súng móc áo c~ung có th dc s dng d loi b g, màng ngan và r sét, có th nh hng dn tính toàn vn, ngoi hình hoc dnh ngh~ia ca b phn ca vt th. Máy phun hanger c~ung có th loi b các cht g^ay ^o nhim b mt khi b mt ph mt phn và cung cp cu hình b mt bám dính làm tang d bám dính ca lp ph.

móc treo bn máy n mìn

V^o Tích DISA n mìn C^ong ty TNHH là mt doanh nghip c^ong ngh cao dành riêng cho vic phát trin c^ong ngh x l'y b mt và thit b x l'y b mt trong mt thi gian dài.D^ay là mt doanh nghip thc th c^ong ngh cao chuyên nghiên cu, thit k, sn xut, ch bin và thng mi phun cát (n mìn) và thit b n mìn.

Bài vit liên quan

1 b cáp t dng phun cát máy xut khu sang Vit Nam

1 b máy phun cát t dng d làm sch cáp nh^om dc giao dn Vit Nam.Thipha Cable dc thành lp vào nam 1987 và d~a phát trin trong gn 30 nam.

Mar 22, 2021

Máy phun cát kh^ong khí d~a dc lp dt ti Malaysia

Nó là mt máy n t dng tit kim nang lng dc thit k và phát trin dc lp bi c^ong ty chúng t^oi cho v din thoi di dng, bng diu khin máy tính xách tay và các sn phm din t khác.

Mar 22, 2021

Q3210 Tumble Blast Machine Hoàn thành chp nhn ti V^o Tích

Máy n tumble dc trang b bang ti cao su v^o tn mang dn cho bn s quay nh nhàng ca các b phn dc bn n.

Mar 22, 2021

Ch d pin ca ng du Máy n cát t dng dc lp dt ti HSC

Ch d pin ca ng du máy n cát t dng d~a dc lp dt và g li thành c^ong ti nhà máy ca HSC.

Mar 22, 2021

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部