diu khon và diu kin

V trí: >> Nhà >> diu khon và diu kin
diu khon và diu kin

1.Nói chung

Vic truy cp và s dng Trang web này và các sn phm và dch v có sn th^ong qua Trang web này (gi chung là "Dch v") phi tu^an theo các diu khon, diu kin và th^ong báo sau ("Diu khon dch v").Bng cách s dng Dch v, bn dng 'y vi tt c các Diu khon Dch v, có th dc chúng t^oi cp nht theo thi gian.Bn nên kim tra trang này thng xuyên d chú 'y dn bt k`y thay di nào chúng t^oi có th d~a thc hin di vi Diu khon dch v.

Quyn truy cp vào Trang web này dc cho phép tm thi và chúng t^oi có quyn rút li hoc sa di Dch v mà kh^ong cn th^ong báo trc.Chúng t^oi s kh^ong chu trách nhim nu vì bt k`y l'y do gì Trang web này kh^ong kh dng bt c lúc nào hoc trong bt k`y khong thi gian nào.Theo thi gian, chúng t^oi có th hn ch quyn truy cp vào mt s phn hoc tt c Trang web này.

Trang web này c~ung cha các liên kt dn các trang web khác, kh^ong dc diu hành bi An toàn Giao th^ong Trung Quc ("Trang web dc liên kt").An toàn Giao th^ong Trung Quc kh^ong kim soát các Trang web dc liên kt và kh^ong chu trách nhim v chúng hoc cho bt k`y tn tht hoc thit hi nào có th phát sinh t vic bn s dng chúng.Vic bn s dng các Trang web dc liên kt s tu^an theo các diu khon s dng và dch v có trong mi trang web dó.

2.Tuyên b v Quyn riêng t

Chính sách bo mt ca chúng t^oi, trong dó quy dnh cách chúng t^oi s s dng th^ong tin ca bn, có th dc tìm thy ti Tuyên b v Quyn riêng t.Bng cách s dng Trang web này, bn dng 'y vi vic x l'y dc m^o t trong dó và dm bo rng tt c d liu do bn cung cp là chính xác.

3.Cm

Bn kh^ong dc s dng sai Trang web này.Bn s kh^ong:phm ti hoc khuyn khích phm ti hình s; truyn hoc ph^an phi vi-rút, trojan, s^au, bom logic hoc dang bt k`y tài liu nào khác dc hi, có hi v mt c^ong ngh, vi phm s t tin hoc theo bt k`y cách nào g^ay khó chu hoc tc t~iu; hack vào bt k`y khía cnh nào ca Dch v; d liu b hng; g^ay phin toái cho ngi dùng khác; x^am phm quyn s hu ca bt k`y ngi nào khác; gi bt k`y tài liu qung cáo hoc qung cáo kh^ong mong mun nào, thng dc gi là "spam"; hoc c gng nh hng dn hiu sut hoc chc nang ca bt k`y c s máy tính nào dc truy cp hoc truy cp th^ong qua Trang web này.Vi phm diu khon này s cu thành ti hình s theo Do lut Lm dng Máy tính 1990.An toàn Giao th^ong Trung Quc s báo cáo bt k`y vi phm nào nh vy cho các c quan thc thi pháp lut có liên quan và tit l danh tính ca bn cho h.

Chúng t^oi s kh^ong chu trách nhim cho bt k`y tn tht hoc thit hi nào g^ay ra bi mt cuc tn c^ong t chi dch v ph^an tán, vi-rút hoc tài liu có hi v c^ong ngh khác có th l^ay nhim vào thit b máy tính, chng trình máy tính, d liu hoc tài liu dc quyn khác ca bn do bn s dng Trang web này hoc ti xung bt k`y tài liu nào dc dang trên dó hoc trên bt k`y trang web nào dc liên kt vi nó.

4.S hu trí tu, phn mm và ni dung

Quyn s hu trí tu trong tt c các phn mm và ni dung dc cung cp cho bn trên hoc th^ong qua Trang web này vn là tài sn ca An toàn Giao th^ong Trung Quc hoc các bên cp phép ca Nó và dc bo v bi lut bn quyn và các hip c trên toàn th gii.Tt c các quyn nh vy dc bo lu bi An toàn Giao th^ong Trung Quc và các bên cp phép ca nó.Bn có th lu tr, in và hin th ni dung dc cung cp ch cho mc dích s dng cá nh^an ca riêng bn.Bn kh^ong dc phép xut bn, thao túng, ph^an phi hoc sao chép, bt k`y dnh dng nào, bt k`y ni dung hoc bn sao nào ca ni dung dc cung cp cho bn hoc xut hin trên Trang web này c~ung nh bn kh^ong dc s dng bt k`y ni dung nào nh vy liên quan dn bt k`y doanh nghip hoc doanh nghip thng mi nào.

Bn kh^ong dc sa di, dch, thit k ngc, dch ngc, tháo ri hoc to ra các tác phm phái sinh da trên bt k`y phn mm hoc tài liu di kèm nào do An toàn Giao th^ong Trung Quc cung cp.Kh^ong có giy phép hoc s dng 'y nào dc cp cho bn d s dng các nh~an hiu này di bt k`y hình thc nào và bn dng 'y kh^ong s dng các nh~an hiu này hoc bt k`y nh~an hiu nào có màu tng t nhau mà kh^ong có s cho phép bng van bn ca An toàn Giao th^ong Trung Quc.

5.Khu vc cng dng an toàn giao th^ong Trung Quc

Np tài liu

Di vi ni dung thuc quyn s hu trí tu, chng hn nh nh và video, bn dc bit cho phép chúng t^oi theo quyn sau, tùy thuc vào cài dt quyn riêng t ca bn:bn cp cho chúng t^oi giy phép kh^ong dc quyn, có th chuyn nhng, cp phép li, min phí bn quyn, trên toàn th gii d s dng bt k`y ni dung IP nào mà bn dang trên hoc liên quan dn An toàn Giao th^ong Trung Quc.Diu này bao gm ví d và kh^ong gii hn quyn và giy phép s dng, sao chép, sa di, chnh sa, diu chnh, xut bn, dch, to các tác phm phái sinh t, ph^an phi, thc hin và hin th các tài liu dó (toàn b hoc mt phn) trên toàn th gii và/hoc kt hp nó trong các tác phm khác di mi hình thc, phng tin hoc c^ong ngh hin d~a bit hoc phát trin sau này.Trong mt s trng hp nht dnh, An toàn Giao th^ong Trung Quc c~ung có th chia s dóng góp ca bn vi các bên th ba dáng tin cy.

Chúng t^oi lu^on dánh giá cao phn hi ca bn hoc các d xut khác v An toàn Giao th^ong Trung Quc, nhng bn hiu rng chúng t^oi có th s dng chúng mà kh^ong có ngh~ia v bi thng cho bn (ging nh bn kh^ong có ngh~ia v phi cung cp chúng).

Dch v cung cp cho bn kh nang tng tác vi các dch v truyn th^ong x~a hi, chng hn nh th^ong qua các nút "Thích" ca Facebook, Twitter và các dch v khác.Các tính nang này có th cho phép tích hp và/hoc truy cp vào tài khon truyn th^ong x~a hi ca bn.Chúng t^oi kh^ong kim soát các dch v truyn th^ong x~a hi dó, h s ca bn trên các dch v dó, sa di cài dt quyn riêng t ca bn trên các dch v dó hoc thit lp các quy tc v cách th^ong tin cá nh^an ca bn v các dch v dó s dc s dng.Bn và các nhà cung cp dch v truyn th^ong x~a hi kim soát nhng vn d dó, kh^ong phi An toàn Giao th^ong Trung Quc.Bn dc khuyn khích dc tt c các chính sách và th^ong tin v các dch v truyn th^ong x~a hi hin hành d tìm hiu thêm v cách h x l'y th^ong tin ca bn trc khi s dng bt k`y tính nang nào nh vy dc cung cp cho bn trên Dch v ca chúng t^oi.Chúng t^oi kh^ong chu trách nhim cho bt k`y hành vi hoc thiu sót nào ca bt k`y nhà cung cp dch v truyn th^ong x~a hi nào hoc vic bn s dng các tính nang dn t nn tng ca h.

6.Tuyên b min trách nhim pháp l'y

Tài liu dc hin th trên Trang web này dc cung cp mà kh^ong có bt k`y dm bo, diu kin hoc bo dm nào v tính chính xác ca nó.Tr khi dc quy dnh r~o ràng trái vi phm vi ti da dc lut Pháp An toàn Giao th^ong Trung Quc và các nhà cung cp, nhà cung cp ni dung và nhà qung cáo ca Trung Quc cho phép, theo d^ay loi tr r~o ràng tt c các diu kin, bo dm và các diu khon khác có th dc ng 'y theo do lut, lut chung hoc lut c^ong bng và s kh^ong chu trách nhim cho bt k`y thit hi nào, bao gm nhng kh^ong gii hn bt k`y , thit hi gián tip, dc bit, do hu qu, trng pht hoc ngu nhiên, hoc thit hi do mt s dng, li nhun, d liu hoc vt v^o hình khác, thit hi cho thin chí hoc danh ting, hoc chi phí mua sm hàng hóa và dch v thay th, phát sinh t hoc liên quan dn vic s dng, kh^ong có kh nang s dng, hiu sut hoc tht bi ca Trang web này hoc Các trang web dc liên kt và bt k`y tài liu nào dc dang trên dó, bt k thit hi dó có dc thy trc hay phát sinh trong hp dng , sai lm, c^ong bng, bi thng, theo quy ch, theo lut chung hoc cách khác.Diu này kh^ong nh hng dn trách nhim ca An toàn Giao th^ong Trung Quc di vi t vong hoc thng tích cá nh^an phát sinh t s sut ca nó, c~ung nh di vi vic xuyên tc gian ln, xuyên tc v mt vn d c bn hoc bt k`y trách nhim pháp l'y nào khác kh^ong th loi tr hoc gii hn theo lut hin hành.

7.Liên kt dn trang web này

Bn có th liên kt dn trang ch ca chúng t^oi, min là bn làm nh vy theo cách c^ong bng và hp pháp và kh^ong làm tn hi dn danh ting ca chúng t^oi hoc tn dng li th ca nó, nhng bn kh^ong dc thit lp mt liên kt theo cách d xut bt k`y hình thc liên kt, phê duyt hoc chng thc nào t phía chúng t^oi, ni kh^ong tn ti.

Bn kh^ong dc thit lp liên kt t bt k`y trang web nào kh^ong thuc s hu ca bn.

Trang web này kh^ong dc dóng khung trên bt k`y trang web nào khác, bn c~ung kh^ong dc to liên kt dn bt k`y phn nào ca Trang web này ngoài trang ch.Chúng t^oi có quyn rút li quyn liên kt mà kh^ong cn th^ong báo trc.

8.Tuyên b min tr trách nhim v quyn s hu nh~an hiu thng mi, hình nh v tính cách và bn quyn ca bên th ba

Tr trng hp dc nêu r~o ràng trái ngc vi tt c mi ngi (bao gm tên và hình nh ca h), nh~an hiu thng mi ca bên th ba và hình nh ca các sn phm, dch v và/hoc da dim ca bên th ba dc gii thiu trên Trang web này kh^ong liên quan, liên kt hoc liên kt vi An toàn Giao th^ong Trung Quc và bn kh^ong nên da vào s tn ti ca kt ni hoc liên kt dó.Bt k`y nh~an hiu/tên thng mi nào dc gii thiu trên Trang web này du thuc s hu ca ch s hu nh~an hiu thng mi tng ng.Trong trng hp nh~an hiu thng mi hoc tên thng hiu dc gi là nh~an hiu ch dc s dng d m^o t hoc xác dnh các sn phm và dch v và kh^ong có cách nào khng dnh rng các sn phm hoc dch v dó dc xác nhn hoc kt ni vi An toàn Giao th^ong Trung Quc.

9.Bi thng

Bn dng 'y bi thng, bo v và gi An toàn Giao th^ong Trung Quc v^o hi, các giám dc, cán b, nh^an viên, chuyên gia t vn, di l'y và chi nhánh ca trung quc, t bt k`y và tt c các khiu ni, trách nhim pháp l'y, thit hi và/hoc chi phí ca bên th ba (bao gm, nhng kh^ong gii hn, phí pháp l'y) phát sinh t vic bn s dng Trang web này hoc vi phm Diu khon Dch v ca bn.

10.Bin th

An toàn Giao th^ong Trung Quc s có quyn theo quyt dnh tuyt di ca mình bt c lúc nào và kh^ong cn th^ong báo sa di, xóa hoc thay di Dch v và/hoc bt k`y trang nào ca Trang web này.

11.Min tr

Nu bn vi phm các diu kin này và chúng t^oi kh^ong có hành dng nào, chúng t^oi vn có quyn s dng các quyn và bin pháp khc phc ca chúng t^oi trong bt k`y tình hung nào khác mà bn vi phm các diu kin này.

12.Lut diu chnh và thm quyn

Các diu khon và diu kin này phi dc hiu theo lut pháp Ca Trung Quc và trong trng hp có bt k`y tranh chp hoc khiu ni nào liên quan dn các diu khon và diu kin này, tranh chp hoc khiu ni dó s phi tu^an theo thm quyn dc quyn ca tòa án Trung Quc.

13.Toàn b Tha thun

Các Diu khon Dch v trên cu thành toàn b tha thun ca các bên và thay th bt k`y và tt c các tha thun trc dó và dng thi gia bn và Trung Quc An toàn Giao th^ong.Bt k`y s t b bt k`y diu khon nào ca Diu khon Dch v s ch có hiu lc nu bng van bn và có ch k'y ca Giám dc An toàn Giao th^ong Trung Quc.

14.Chính sách tìm ngun cung ng do dc

Là mt doanh nghip có uy tín và dáng tin cy cam kt cung cp cho khách hàng các sn phm cht lng cao, China Traffic Safety c^ong nhn ngh~ia v ca mình là dm bo rng các nhà cung cp dang hot dng có do dc.

Chúng t^oi hy vng các nhà cung cp ca chúng t^oi s lu^on cung cp mt m^oi trng bo v sc khe và s an toàn ca nh^an viên và các quyn c bn ca con ngi.

Tt c các nhà cung cp phi tu^an th lut pháp và quy dnh quc gia v vic làm ca h liên quan dn:

· D tui lao dng ti thiu

· Vic làm dc la chn t do

· Sc khe và an toàn

· T do lp hi và quyn thng lng tp th

· Kh^ong ph^an bit di x

· Kh^ong di x khc nghit hay v^o nh^an do

· Gi làm vic

· Mc lng

· Diu khon vic làm

An toàn giao th^ong Trung Quc s kh^ong bao gi c 'y ngun hàng t các quc gia vi phm các nguyên tc trên.Chúng t^oi c~ung tìm dn các nhà cung cp ca chúng t^oi d thm nhun các nguyên tc này khi di phó vi c s nhà cung cp ca riêng h.

Do tính cht d^oi khi phc tp ca chui cung ng ca các nhà cung cp ca chúng t^oi, kh^ong phi lúc nào c~ung có th theo d~oi và kim soát các diu kin ca tng cá nh^an liên quan dn vic sn xut các sn phm ca chúng t^oi.Tuy nhiên, khi An toàn Giao th^ong Trung Quc tip tc phát trin, h nhn ra tm quan trng ca vic ch dng và làm mi th trong kh nang ca mình d h tr quyn ca nhng ngi liên quan dn sn xut hàng hóa ca mình.

d li li nhn

bn quyn @ Wuxi DISA Blasting Co., Ltd. mi quyn dc bo lu. h tr k thut: NSWcnzzs d trang webcam kt bo mtDiu khon và diu kin
disablasting@gmail.com 0086-519-85514586 facebook twitter google+
返回顶部